Regulamin §

Regulamin świadczenia usługi serwisowej

 

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom bez zgody klienta.
 2. Naprawa zostanie wykonana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z zabezpieczeniem danych znajdujących się na komputerze Klienta, jednak Serwis DKOMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za używane i zainstalowane oprogramowanie oraz ewentualną utratę tych danych.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 4. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 5. W przypadku zlecenia instalacji systemu operacyjnego oraz oprogramowania komercyjnego Klient zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych danych licencyjnych (klucze rejestracyjne, pliki z licencjami itp) wymaganych do prawidłowej instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 6. Oddając sprzęt do naprawy, która wymaga ingerencji wewnątrz obudowy, klient wyraża zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych I ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnej utraty gwarancji.
 7. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 9. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 10. Serwis wydaje klientowi formularz przyjęcia, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.
 11. Opłata diagnostyczna jest pobierana jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy w serwisie DKOMP.
 12. Wszystkie naprawy wykonywane w serwisie realizowane są po uprzedniej telefonicznej lub mailowej konsultacji z klientem, podczas której klient jest informowany o wycenie naprawy lub przekroczeniu kwoty ustalonej jak i również zmianach terminu i kwalifikacji naprawy.
 13. Po 15 dniach od poinformowania Klienta o konieczności odbioru sprzętu naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5zł brutto dziennie. Opłata ta będzie naliczana przez kolejnych 60 dni, po tym terminie sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie atr. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa się przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 14. Na wykonane naprawy serwis udziela 3-miesięcznej gwarancji, o ile nie wskazano inaczej w protokole wydania. Gwarancja ta obejmuje poprawność wykonania usługi serwisowej.
 15. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis.
 16. Nie udzielamy gwarancji na naprawę sprzętu po zalaniu.
 17. Gwarancją nie jest objęte oprogramowanie, ani jego konfiguracja, a także zarchiwizowane dane.
 18. Użytkownik przekazujący sprzęt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję.

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis

 

Pobierz

zlecenie naprawy DKOMP